1001d276-1f1f-4386-a1b9-dc36decc29f1

Praktijk- en annulatievoorwaarden

Voor een goed verloop van de praktijk vraag ik om de volgende zaken te respecteren:

 • Behandelingen gebeuren steeds op afspraak.
 • Een behandeling is steeds een middelenverbintenis.
 • Behandelingen dienen contant betaald te worden tenzij anders overeengekomen.
 • Annulering van de afspraak gebeurt steeds enkel telefonisch.
 • Bij annulering van de afspraak is er een schadevergoeding schuldig van het volledige bedrag indien de afspraak werd geannuleerd niet /of binnen de 48 uren voorafgaand aan de afspraak. Vanzelfsprekend heb ik als mens erg veel begrip voor onvoorziene omstandigheden, gaande van een vergetelheid tot een ziek kind of zelf een sterfgeval in de familie. Maar net als iedereen werk ik hard en offer ik veel vrije tijd op voor mijn patiënten/cliënten. Niettegenstaande moet de locatie waar ik zit, steeds vergoedt worden. Bij laattijdige verwittiging ben ik niet meer in de mogelijkheid om jouw plaats in te vullen en lijd ik verlies. Vanuit professioneel standpunt ben ik dan ook genoodzaakt om – ongeacht de menselijke reden die wordt opgegeven – een laattijdige annulering te laten vergoeden.
 • Bij achterstal van betaling zijn geen consultaties meer mogelijk.
 • De facturen dienen betaald te worden binnen de 8 dagen na de consultatie.
 • Eventuele transactie- of bankkosten zijn op rekening van de gefactureerde.
 • Bij aanmaning wordt het factuurbedrag verhoogd met administratiekosten, met een minimum van 50€.
 • In geval van niet-tijdige betaling is automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidintrest verschuldigd van 10% vanaf de vervaldatum van de factuur, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 50.
 • Klachten moeten worden geformuleerd binnen de vijf dagen na ontvangst van de factuur en dit per aangetekende brief.
 • In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken territoriaal bevoegd van de plaats waar de praktijk gevestigd is of deze volgens keuze van de praktijk.

Klaar om te beginnen?

Online, virtuele consultaties zijn eveneens mogelijk.

X

Maak een afspraak